top of page

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring
Dit is de Privacyverklaring van Mathys Luc - 't Branderietje, met zetel te

B-8210 VELDEGEM, Bosserijstraat 8, met ondernemingsnummer 

Contactgegevens: Mathys Luc - 't Branderietje

B-8210 VELDEGEM, Bosserijstraat 8
Tel.: +32478 059 678
www.tbranderietje.be  / info@tbranderietje.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: de Onderneming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de klantendienst of via info@tbranderietje.be

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming (verder genaamd “VFG”): Luc Mathys met voornoemd e-mail adres. 

1. Wanneer verzamelt en verwerkt de Onderneming gegevens?
De Onderneming verzamelt en verwerkt de gegevens die zijn verstrekt doordat u gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

2. Welke gegevens verzamelt en verwerkt de Onderneming?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Nationaliteit

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Websiteadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mail adres van de VFG.


3. Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt de Onderneming gegevens?
De gegevens die de Onderneming verzamelt, worden verwerkt voor de administratie, het klantenbeheer, het leveren van de producten of diensten die u aanvraagt, bestelt of waarvoor u zich inschrijft, de promotie van andere producten en diensten van de Onderneming, zoals promotionele aanbiedingen.
 
De verwerkte gegevens kunnen ook worden gebruikt om u informatie te verstrekken over producten en diensten die worden aangeboden door de andere Belgische en Europese zusterondernemingen van de Onderneming en waarvan op verzoek een overzicht kan worden bekomen. Wat de website van de Onderneming betreft, wordt de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk afgestemd op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerkt de Onderneming uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

4. Wat zijn de grondslagen voor de verzameling van gegevens door de Onderneming?
De gegevens worden verzameld en verwerkt enerzijds op basis van de contractuele relatie tussen u en de Onderneming en anderzijds op basis van de inschrijving op de nieuwsbrief of informatieverzoek van welke aard dan ook. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgt de Onderneming dat er steeds een evenwicht bestaat tussen de belangen van u en de Onderneming.


5. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
De Onderneming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6. Worden de gegevens met derden gedeeld?
Uw gegevens worden door de Onderneming en, waar toepasselijk, gezamenlijk met commerciële entiteiten hoofdzakelijk intern verwerkt. Verder kunnen uw gegevens, behoudens verzet van uw kant, worden gedeeld met de andere Belgische en Europese zusterondernemingen van de Onderneming. Het is mogelijk dat de Onderneming voor bepaalde punctuele diensten een beroep doet op derden. Dan is het mogelijk dat uw gegevens aan deze derden worden bezorgd, maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van de Onderneming. Soms is de Onderneming ook verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen (buiten de Europese Unie) of internationale organisaties.

7. Wordt er gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technieken?
De Onderneming gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Uw rechten tot inzage, aanpassing en verwijdering van de gegevens?
U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Onderneming en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de Onderneming een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mail adres van de VFG. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Onderneming houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.


U dient wel voor ogen te houden dat de Onderneming gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie. De Onderneming wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder zijnde www.gegegensbeschermingautoriteit.be.


9. Voorbehoud?
De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan de gebruikers worden gemeld.

Naar boven

bottom of page