top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Alle overeenkomsten met de Onderneming uitsluitend beheerst door de navolgende algemene voorwaarden. Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden zijn slechts van toepassing mits het voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van de Onderneming. Onder Onderneming wordt verstaan de onderneming met het ondernemingsnummer die de overeenkomst sluit met de klant. 

 

2. Alle overeenkomsten en rechtshandelingen vallen steeds onder het Belgische recht. Indien deze voorwaarden tevens zijn vertaald dan blijft is enkel de Nederlandse versie authentiek voor interpretatie.


3. Enkel de prijzen en kortingen zoals vermeld in een door de Onderneming ondertekende schriftelijke offerte zijn bindend binnen een termijn van 15 dagen. Bij niet tijdige aanvaarding door de klant binnen deze termijn vervallen deze afspraken en is de Onderneming hieraan niet langer gebonden. Prijzen en kortingen vermeld in prijslijsten, catalogi, en dergelijke, zijn nooit bindend. Indien de Onderneming door omstandigheden buiten haar wil deze afspraken niet kan handhaven, wordt de klant hiervan schriftelijk verwittigd met de keuze om, ofwel in te gaan op een nieuw voorstel, ofwel af te zien van de overeenkomst waarbij eventueel betaalde voorschotten terugbetaald worden.


4. Elke bestelling wordt in rekening gebracht zodra deze klaar is voor levering. De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds louter richtinggevend en niet bindend voor de Onderneming. Wegens te late levering kan een bestelling niet worden geannuleerd en wordt geen boete of schadevergoeding eisbaar, tenzij dat door ons in het bijzonder en schriftelijk is overeengekomen.
 

5. Bij eenzijdige opzeg van de overeenkomst door de klant is deze aan de Onderneming een vergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de overeengekomen som, onverminderd verhoging van dit bedrag indien de werkelijk door ons geleden schade hoger ligt.
 

6. Alle goederen, met welk vervoermiddel ook verzonden, reizen steeds, al was dit franco, op risico en verantwoordelijkheid van de klant.
 

7. De klant heeft vóór de aankoop van de producten de gelegenheid om deze grondig te controleren op alle eventuele zichtbare en verborgen gebreken. De producten afgenomen in onze Onderneming of door onze zorgen bij de klant afgeleverd, moeten onmiddellijk door de klant of zijn gemachtigde nagezien worden. De levering of de herstelling en de inontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde bevrijdt onze Onderneming voor de aansprakelijkheid van zichtbare gebreken. Eventuele klachten voor niet-zichtbare gebreken dienen op straffe van nietigheid binnen de 8 dagen toe te komen op het adres van de Onderneming, en dit uitsluitend per aangetekend schrijven. De overeenkomst wordt gesloten met de uitdrukkelijke ontlasting van de Onderneming van haar vrijwaringsplicht overeenkomstig artikel 1643 Burgerlijk Wetboek of haar vervangende bepalingen. Een ingediende klacht machtigt de klant niet de betaling van de vervallen bedragen uit te stellen.
 

8. Al onze leveringen zijn contant betaalbaar op het adres van de vestigingseenheden van de Onderneming of op het adres bij levering.

 

9. Indien bij levering blijkt dat de factuur voor de producten die geleverd te worden nog niet volledig is vereffend, heeft de Onderneming het recht de levering te schorsen zolang de factuur niet volledig is vereffend.
 

10. Voor wat betreft de goederen die aangekocht worden met tussenkomst van een bank- of financieringsinstelling, dient men vooraf een bevestiging van goedkeuring van financiering aan de Onderneming over te maken en zal de klant zijn contant gedeelte bijpassen op het ogenblik van de inontvangstneming van de goederen.
 

11. In geval van niet volledige betaling op de vermelde vervaldag, wordt van rechtswege en zonder enige voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aangerekend vanaf gezegde vervaldag, en dit gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met drie procentpunten. Bij niet volledige betaling van de factuur op de vermelde vervaldag zal bovendien, als schadevergoeding het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 10% van de hoofdsom, met een minimum van 50,00 € en een maximum van 2.500,00 €.
 

12. Zolang de producten niet volledig zijn betaald, blijven deze eigendom van de Onderneming en kan de klant deze niet vervreemden of bezwaren. De klant is gehouden de nog niet volledig betaalde producten op het eerste verzoek van de Onderneming terug te geven.
 

13. Door het niet volledig betalen van een factuur op de vervaldag, worden alle schuldvorderingen op dezelfde klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en is de Onderneming gerechtigd naar eigen keuze de uitvoering van de lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten, de gerechtelijke verbreking ervan te vragen, of ze als nietig te beschouwen. Dit alles van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat de Onderneming hiervoor enige vergoeding verschuldigd is aan de klant.
 

14. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken bevoegd waarin de zetel van de Onderneming is gelegen.
 

15. De gegevens van de klant worden verwerkt volgens de privacy voorwaarden waarvan de klant in kennis werd gesteld.

Naar boven

bottom of page